Algemene voorwaarden

1. Algemene info

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website Cazou.nl (hierna genoemd “Website”) of de dienstverlening aangeboden via de Website en dit via enigerlei toegang of applicatie in de meest ruime zin, alsook op alle overeenkomsten die u via de Website zou sluiten.

Door het aanmaken van een gebruikersprofiel gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze gebruikersvoorwaarden en verklaart u deze strikt te allen tijde te zullen naleven.

Wij kunnen deze gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd updaten en/of wijzigen. Cazou.nl zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Cazou.nl gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt. Het wordt u daarom ook sterk aangeraden om deze gebruikersvoorwaarden op regelmatige basis te consulteren en na te gaan op eventuele wijzigingen. Deze versie van de gebruikersvoorwaarden zijn in werking getreden op 20 januari 2016. Cazou.nl is een website waar natuurlijke personen advertenties kunnen plaatsen van producten (kledij in de meest ruime zin) (hierna genoemd “aanbieder” of “aanbieders”) en deze via de Website kunnen aanbieden. Andere natuurlijke personen kunnen ingaan op deze advertenties en de producten aankopen van de aanbieders (hierna genoemd “afnemer” of “afnemers”), waardoor een contractuele relatie tot stand komt tussen de aanbieder en de afnemer. Cazou.nl is hierbij geen contractuele partij en treedt enkel op als uitbater van het platform, met name de Website.

De Website wordt uitgebaat door Cazou naamloze vennootschap, opgericht in overeenstemming met Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat (België), Zilverberkenlei 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen) onder nummer 0634.555.291 en met btw nummer BE0634555291. U kunt ons bereiken via contact@cazou.nl en in noodgevallen op +32 496 298 352.

Hierna wordt aangegeven hoe u kan adverteren en aankopen via onze Website alsook aan welke regels u daarbij moet voldoen.


2. Aanmaak profiel

Door het gebruik van de Website bevestigt u dat u kennis heeft genomen van het privacybeleid van de Website dat u hier vindt.

U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik en het beschermen van uw inloggegevens. De Website is in principe enkel toegankelijk voor meerderjarige gebruikers. Minderjarige gebruikers vanaf de leeftijd van 16 mogen enkel gebruik maken van de Website indien zij hiervoor de toestemming van hun ouders of wettelijke voogd hebben en enkel voor die zaken waarvan kan gesteld worden dat het in het maatschappelijk verkeerd gebruikelijk of aanvaardbaar is dat een minderjarige gebruiker vanaf de leeftijd van 16 zulke handelingen zou stellen. Minderjarigen die de leeftijd van 16 nog niet hebben bereikt, dienen geen gebruik te maken van de Website. Indien u een minderjarige bent die de leeftijd van 16 nog niet heeft bereikt, verzoeken wij u uw gebruik van de Website te beëindigen.


3. Adverteren op de Website

Indien u een gebruikersprofiel heeft aangemaakt en advertenties op de Website wenst te plaatsen moeten deze advertenties aan de volgende regels voldoen:

  • U dient een titel te geven voor het product (in het Nederlands), alsook een duidelijke en waarheidsgetrouwe afbeelding toe te voegen
  • U dient aan te geven tot welke collectie, merk en categorie het product behoort
  • U geeft aan welke verzendmethodes mogelijk zijn voor het product (en of ophaling eventueel mogelijk is)
  • U kiest of het om een basisadvertenties (gratis) of een plus-advertentie (betalend) gaat

Advertenties mogen geenszins misleidend of onjuist zijn. U zal er dan ook te allen tijde voor zorgen dat de door u geplaatste advertenties waarheidsgetrouw en correct zijn. Advertenties dienen steeds in overeenstemming met de vigerende wetgeving te zijn (en mogen onder meer niet discriminerend of in strijd met de goede zeden zijn; evenmin mag het aanbieden en/of de verkoop van de producten illegaal of niet toegelaten zijn). Als adverteerder op de Website verklaart u zich strikt aan deze regels te houden en er zorg voor te dragen deze te allen tijde stipt na te leven.

Tenslotte is het eveneens strikt verboden om advertenties te plaatsen van producten welke een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (in de meest ruime zin) van derden maken. Cazou.nl behoudt zich het recht voor om advertenties (gewone en plus-advertenties) welke niet voldoen aan deze gebruikersvoorwaarden eenzijdig te verwijderen, zonder hiervoor een motivering te moeten geven en zonder dat dit in hoofde van een gebruiker tot enige vorm van schadevergoeding kan leiden.

Tussen uzelf en ons zal een overeenkomst tot stand komen van zodra u de advertentie heeft geplaatst op de Website.

Gelet op het feit dat de advertentie (gewone en plus-advertenties) meteen na het plaatsen ervan (door uzelf) op de Website zullen verschijnen, gaat u er hierbij uitdrukkelijk mee akkoord dat een eventueel op deze overeenkomst van toepassing zijnde ontbindingsrecht in de zin van artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zal zijn en doet u hierbij uitdrukkelijk afstand van uw ontbindingsrecht.

Wanneer u een advertentie op de Website plaatst, blijft deze in principe 3 maanden geldig. Van zodra het aangeboden product verkocht is (en de afnemer heeft aangegeven dat het product voldoet – zoals hierna verder omschreven) zal de betrokken advertentie verwijderd worden, waardoor de overeenkomst tussen uzelf en cazou.nl ten einde komt. Indien u een product dat u via de Website te koop aanbiedt, verkoopt, komt er, met inachtneming van hetgeen overigens in deze gebruiksvoorwaarden is bepaald, een koopovereenkomst tot stand tussen de koper en u, waarbij wij geen partij zijn.


4. Aankopen via de Website – tot stand komen overeenkomst

Wanneer u op de Website advertenties voor producten ziet en deze wenst aan te kopen, kan u dit onmiddellijk doen (via de mogelijkheid “kopen” waardoor er een juridische overeenkomst tussen uzelf en de aanbieder tot stand komt, waarbij Cazou.nl geen betrokken partij is) ofwel kan u een bod uitbrengen.

Dit bod blijft in principe geldig zolang u dit niet intrekt door het aanpassen van uw gebruiksinstellingen, behoudens indien het product verkocht wordt, in welk geval uw bod geacht wordt te zijn vervallen. Het bod is niet-bindend en is onderworpen aan een uitdrukkelijke bevestiging door u indien de aanbieder aangeeft dat hij zich in uw bod zou kunnen vinden. De uitdrukkelijke bevestiging door uzelf zal vervolgens een overeenkomst tot stand doen komen.

Wanneer een overeenkomst tot stand komt tussen de aanbieder en de afnemer zal de aanbieder over gaan tot betaling van de aankoop middels de Website (cazou.nl treedt hierbij enkel op als tijdelijk bewaarnemer en vervult geenszins een financiële dienst in de zin van de Wet op het financieel toezicht of enige andere wet- en regelgeving).

U dient als afnemer van een bepaald product steeds zelf voldoende te controleren of het product voldoet aan uw eisen. Cazou.nl is geenszins aansprakelijk voor de door derden (aanbieders) geplaatste advertenties.

De aanbieder zal vervolgens overgaan tot verzending van zijn product aan de afnemer (middels een verzendlabel dat door Cazou.nl ter beschikking wordt gesteld van de aanbieder). Verzending gebeurt geheel op eigen risico van de aanbieder. Van zodra de afnemer het product heeft ontvangen, heeft deze 3 dagen de tijd om aan Cazou.nl (dit is middels zijn gebruikersinstellingen) te melden of er sprake van fraude is (of het product manifest niet voldoet aan hetgeen geadverteerd werd). Zodra voormelde termijn verstreken is (of zodra de afnemer heeft aangegeven dat het product in overeenstemming is met hetgeen geadverteerd werd) zal Cazou.nl het bedrag van de aankoop vrijgeven aan de aanbieder (na aftrek van de verzendkosten en de overeengekomen commissie in geval van een plus-advertentie).

Wanneer de afnemer aangeeft dat er sprake is van fraude, is het zijn verantwoordelijkheid om dit aan Cazou.nl te bewijzen (bijvoorbeeld middels foto’s of een schriftelijke toelichting). Cazou.nl behoudt zelf uitsluitend de bevoegdheid om zulke claims van fraude te beoordelen.

Indien Cazou.nl oordeelt dat er inderdaad sprake is van fraude zal aan de afnemer een verzendlabel worden bezorgd opdat deze het betrokken product kan terugsturen aan de aanbieder. Cazou.nl zal na bewijs van terugzending naar de aanbieder het bedrag van de aankoop terugstorten of vrijgeven aan de afnemer.

Indien Cazou.nl oordeelt dat er geen sprake is van fraude, zal het bedrag van de aankoop alsnog vrijgeven aan de aanbieder (onder aftrek van de verzendkosten en de overeengekomen commissie in geval van een plus-advertentie).

Wanneer aanbieder en/of afnemer niet akkoord gaan met de beslissing van cazou.nl zullen aanbieder en afnemer onderling hun eventuele geschil dienen te laten beslechten door de bevoegde rechter. Aanbieder en afnemer vrijwaren Cazou.nl volledig voor enige door hen geleden schade in het kader van hun onderlinge contractuele relatie en begrijpen dat Cazou.nl enkel optreedt als intermediair (en in deze dus geen enkele contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid heeft).


5. Misbruik van de Website

Zoals reeds aangegeven gelden er specifieke gedrags- en gebruikregels voor de Website. Indien u bij het gebruik van de Website deze regels (of enige van toepassing zijnde wet- of regelgeving) niet naleeft, behoudt Cazou.nl zich het recht uw advertenties te verwijderen (zonder terugbetaling van enige eventueel betaalde bedragen) alsook om uw profiel te blokkeren, schorsen of verwijderen of desgevallend uw persoonsgegevens te verstrekken aan een overheidsinstantie (bijvoorbeeld politiediensten).

Wanneer u misbruik van de Website door een gebruiker vaststelt, kan u te allen tijde contact opnemen met ons via contact@cazou.nl


6. Beperking aansprakelijkheid - klachtenregeling

Cazou tracht de Website zo goed mogelijk te beheren (o.m. inzake veiligheid), doch kan niet garanderen dat deze steeds zal functioneren. Door gebruik te maken van de Website gaat u hiermee uitdrukkelijk akkoord.

Indien u bepaalde klachten over de Website of het functioneren ervan heeft, kan u te allen tijde contact opnemen met ons via contact@cazou.nl. Wij streven ernaar uw klachten binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Cazou.nl sluit voor zover wettelijk mogelijk en toegestaan alle aansprakelijkheid uit voor enige vorm van schade die u als gebruiker van de Website zou kunnen leiden door het gebruik van deze Website of het gebruik van onze diensten, alles steeds in de meest ruime zin.

Indien Cazou.nl toch zou aansprakelijk zou zijn, is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot EUR 250. Als gebruiker van deze Website vrijwaart u Cazou.nl uitdrukkelijk voor enige aanspraak door derden voor schade (in de meest ruime zin) die zou voortvloeien uit het gebruik van deze website (in de meest ruime zin).


7. Varia

Indien wij een bepaling in de gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Cazou.nl zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit (de geldigheid van) de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverlet.

Cazou.nl is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de Website of door Cazou.nl aangeboden diensten over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze gebruikersvoorwaarden vormen de volledige contractuele relatie tussen uzelf en Cazou.nl. Deze contractuele relatie wordt volledig beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden of enig gebruik van de Website zullen exclusief worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam., . Indien u handelt als consument (dat wil zeggen een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), heeft u het recht om binnen een maand nadat Cazou.nl zich schriftelijk jegens u op deze bepaling heeft beroepen, ervoor te kiezen het geschil voor te leggen aan de rechtbank die op grond van de wet bevoegd zou zijn.

Aanmelden