Privacybeleid

Algemene informatie

Dit privacybeleid beschrijft hoe Cazou, naamloze vennootschap, opgericht in overeenstemming met Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Zilverberkenlei 34 en ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen) onder nummer 0634.555.291 (hierna “wij” of “ons” genoemd) de informatie die u ons bezorgt wanneer u de website Cazou.nl en/of een gerelateerde website, applicatie, dienst of tool (inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur) (hierna genoemd “Website”) gebruikt beschermt, bewaart en gebruikt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wanneer u bij het gebruik van de Website gevraagd wordt om ons informatie te verstrekken zal deze enkel gebruikt worden in overeenstemming met hetgeen uiteengezet is in dit privacybeleid. Door de Website te gebruiken bevestigt u dat u kennis heeft genomen van van de verzameling, het gebruik en de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid.

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd updaten en/of wijzigen. Het wordt u daarom ook sterk aangeraden om dit privacybeleid op regelmatige basis te consulteren en na te gaan op eventuele wijzigingen. Deze versie van het privacybeleid is in werking getreden op 20 januari 2016.


Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wanneer u onze Website bezoekt, kunnen wij u vragen om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Persoonsgegevens zijn gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbaar persoon en omvatten onder meer: uw naam, contactinformatie (adres, telefoonnummer,…), demografische gegevens, rekeningnummer, ….

We kunnen tevens bepaalde informatie verzamelen die uw browser verstuurt, telkens wanneer u onze Website gebruikt. Deze informatie kan onder meer bestaan uit het IP adres van uw computer, het type browser dat u gebruikt, de versie van de browser, de pagina’s van deze Website welke u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u spendeert op onze Website, de locatie van waar u onze Website bezoekt. Daarnaast kunnen wij informatie verzamelen met behulp van cookies.

Wij verzamelen deze gegevens telkens wanneer u onze Website bezoekt, wanneer u zich inlogt of een profiel aanmaakt, diensten of producten via de Website afneemt, indien u via social media websites of diensten bepaalde aan onze Website gelieerde diensten afneemt.


Gebruik van uw persoonsgegevens

In het algemeen verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens om onze diensten te verbeteren en om bepaalde functionaliteiten op deze Website te kunnen gebruiken. Tevens verzamelen wij informatie om u toegang te kunnen geven tot bepaalde van onze diensten, om beter te kunnen begrijpen hoe bezoekers onze Website gebruiken en om hen bepaalde relevante informatie te kunnen tonen.

We gebruiken uw persoonsgegevens eveneens om onze Website te verbeteren en om u betere diensten en producten te kunnen aanbieden. Persoonsgegevens kunnen daarbij onder andere gebruikt worden voor onze eigen interne administratie of om u te contacteren (in de meest ruime zin) onder andere over bepaalde aanbiedingen en promotionele acties waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijn. Tevens worden persoonsgegevens gebruikt om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, alsmede om onze Gebruikersvoorwaarden te handhaven. Het gebruiken van onze Website en het verstrekken van uw persoonsgegevens houdt in dat u hiermee akkoord gaat.

Indien u geen aanbiedingen en/of promotionele acties (“marketing”) meer van ons wenst te ontvangen, kan u dit aangeven door contact op te nemen met contact@cazou.nl

Wij kunnen tevens bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en dit privacybeleid. Zo kunnen wij bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners die een overeenkomst hebben gesloten met Cazou om bepaalde diensten voor de Website te leveren alsook aan overheden, toezichthouders en andere derden in het kader van bepaalde wettelijke verplichtingen, indien wij bepaalde strafbare feiten vermoeden en/of trachten op te sporen, in het kader van de handhaving door derden van hun intellectuele eigendomsrechten, indien wij menen dat u de gebruiksvoorwaarden van onze Website heeft overtreden of indien wij ons privacybeleid wensen te handhaven. Voor marketingdoeleinden zullen wij uw persoonsgegevens enkel met uw expliciete toestemming doorgeven.


Cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die naar uw apparaat worden gestuurd en die op de harde schijf van uw toestel worden bewaard. Cookies laten ons toe om uw voorkeuren te bewaren, u te identificeren als gebruiker, om bepaalde functionaliteiten of uw gebruikservaring op onze Website te verbeteren edm. Wij gebruiken cookies om informatie over u te verzamelen en om uw surfgedrag te volgen met het oog op profilering voor statistische of commerciële doeleinden (onder meer doch niet beperkt tot Google Analytics,…).


Beveiliging van uw gegevens

Wij doen het mogelijke om uw persoonsgegevens met behulp van technische en organisatorische maatregelen te beschermen en om ongeautoriseerde vrijgave naar derden of toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Toegang tot uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens steeds wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens (laten) verbeteren en/of aanvullen, indien deze feitelijk onjuist en/of onvolledig blijken te zijn. Tevens zullen wij op uw verzoek uw persoonsgegevens (laten) verwijderen, wanneer uw persoonsgegevens niet ter zake doende blijken te zijn voor het doeleinde van de verwerking, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of indien er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

U kan ons steeds contacteren indien u vragen heeft rond dit privacybeleid, de gegevens die wij van u verzamelen of verwerken door een e-mail te sturen naar contact@cazou.nl.

Aanmelden